Stipender og Legater

Oversikt over legater og stipender som kan søkes

H.R. Larsens legat

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2802

http://www.nhoreiseliv.no/nyheter/hans-r-larsens-legat-soeknadsfrist-1-september-article2686-641.html

Paul Schaltenbrands legat

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3445

http://www.nhoreiseliv.no/stipender-og-legater/category581.html

Bergen Næringsråd Reisestipendium av Søren Falch’s Fond

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3884

Konsul Dan Huuns Fond. Til utdannelse for håndverk eller industri når søkeren er ubemidlet eller utviser usedvanlig dyktighet så vel under læretid eller som elev ved fagskoler. Til utdeling 1 porsjon á kr. 4000. Søknad med attester og skolevitnesbyrd sendes til Bergen Næringsråd innen 25. oktober i det året det søkes for.

Bergens Læregutthjems Fond

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3117

Besiktigelsesmann P.B. Larsens legat.

http://www.utdanningsmagasinet.no/Legathaandboken/Geografisk-begrensede/Hordaland/Bergen-Naeringsraads-stipend

Erik Schau-Larsens Minnefond

http://www.utdanningsmagasinet.no/Legathaandboken/Fagorientert/Naeringsliv/Erik-Schau-Larsens-Minnefond

Norsk kulturråds støtte.

HVA KAN FÅ TILSKUDD? Norsk kulturråd ønsker å stimulere til nyskapende kunst- og kulturaktivitet og kulturvern og konsentrere midlene om tiltak som ellers faller utenfor ordinære støtteordninger lokalt eller sentralt. Rådet fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål. Rådet legger også vekt på at tiltaket har overføringsverdi for andre deler av landet. Prosjekter som bidrar til å realisere kulturelt og kunstnerisk mangfold blir prioritert. Norsk kulturråd er interessert i å høre om nye ideer og utkast til uprøvde prosjekter på kulturområdet. Man må søke før tiltaket er i gang.

http://www.kulturrad.no/soke_stotte/

Otto Ramsbacker legat

http://www.nkl.no/index.cfm?id=291552