NKLs Landsstyre

Norske Kokkers Landsforening ledes av et styre som velges på landsmøtet.
Styret skal bestå av President, Vise president, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Styremedlemmene bør velges fra forskjellige NKL foreninger. For å sitte i NKLs landsstyre er det en fordel at man har hatt styreverv i en NKL forening.
President, visepresident og daglig leder utgjør NKLs arbeidsutvalg

Ett av de 3 styremedlemmer skal være et eksternt styremedlem. Med et eksternt styremedlem menes en person som ikke er medlem i NKL eller på annet vis er direkte knyttet til NKL.
Kandidater til eksternt styreverv skal foreslås av det til enhver tid sittende styret, og styret er selv ansvarlig for å informere valgkomiteen om kandidatene til eksternt styreverv.
For å kvalifisere til denne posten i NKL styret, skal kandidaten ha eller har hatt styreverv utenfor NKL som organisasjon.
Kandidatene skal ha god forståelse for økonomi, drift og være godt orientert om vår bransje.

Landsstyret i Norske Kokkers Landsforening 2021/2022

President / styreleder

Kim-Haavard Larsen

Nestleder Kyrre Dybdal, NKL Trondheim
Styremedlem Anita Løyning, NKL Rogaland
Styremedlem Gunnar Jensen, NKL Troms
Styremedlem Asle Faannessen, NKL Oslo
Vara  Nils Flatmark, NKL Jotunheimen
Vara Heidi Tellnes Toft, NKL A-Agder