Oppdaterte vedtekter og etiske retningslinjer fra Landsmøtet 2024.

NKLs sentrale og lokale vedtekter og etiske retningslinjer – som vedtatt på Landsmøtet 2024

2024 NKL VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

2024 NKL lokale vedtekter

2024 NKL etiske retningslinjer

 

 

Strategi- og handlingsplan fra 2023-2025 – Vedtatt på Landsmøtet i mars 2023.

Hele dokumentet med visjon og strategiplan finner du som egen pdf-fil HER

Strategi og handlingsplan for 2023-2025 vedtatt på Landsmøtet mars 2023

Innledning

NKLs formålsparagraf § 2

Håndverk – Arbeid  – Kunst

NKL har som formål

 • Å fremme Det Norske Kjøkken, den norske matkulturen og kokkefaget
 • Å være kokkers fremste møteplass, skape relasjoner og bygge faglig nettverk
 • Å være høringsorgan for læreplaner og bransjerelaterte saker
 • Å ha søkelys på rekruttering til utdanning, fag og forening
 • Å knytte sammen NKLs foreninger med felles aktiviteter, engasjement og en aktiv årsplan
 • Å organisere et partnerprogram for å finansiere NKLs aktiviteter, Landslag og konkurranser

Landsmøtet er NKLs øverste organ, og vedtar vedtekter og velger et landsstyre. Landsstyret følger opp landsmøtevedtak og styrer NKLs arbeid for å oppnå de overordnede målene i formålsparagrafen. For å nå eller vurdere fremdrift mot målene utarbeides det en periodisk strategiplan. Strategiplanen inneholder konkrete mål og delmål og omtrentlige tidsplan.

Dagens drift av og aktivitet i NKL er bred og omfattende. Mye nytt er etablert de senere år på bakgrunn av eksisterende strategiplan. Derfor har landsstyret vedtatt å bevare og kvalitetssikre mye av den positive aktiviteten ved å legge til få nye planer for den nære fremtiden. For å ivareta utvikling og nyskaping vil strategiplanen revideres oftere og ved måloppnåelse av de forskjellige målene.

Strategiplanen skal søke å oppnå NKLs formål, dvs fremme Det Norske Kjøkken, legge til rette for at NKLs medlemmer og nettverk møtes og skaper relasjoner og faglig utvikling, arbeide for rekruttering og omdømmebygging for utdanningen, faget og NKL, skape felles tilknytning til NKL ved hjelp av felles aktiviteter gjennom hele organisasjonen og å gjøre disse aktivitetene, våre Landslag og konkurranser mulig ved hjelp av et sterkt partnerprogram.

NKLs landsstyre ønsker å bygge videre på gjeldende strategidokumentet, og har valgt disse hovedpunktene for neste periode

 • Det Norske Kjøkken
 • Økt rekruttering til faget og til NKL
 • Fortsatt fokus på De Norske Kokkelandslagene
 • Kraften til å ta NKL videre


Viktige forutsetninger for å lykkes

Begrepet DET NORSKE KJØKKEN må være den viktigste målsettingen for aktivitetene NKL produserer og tar del i, for å bygge opp og ivareta troverdighet og posisjon som fremste beskytter av Det Norske Kjøkken.

Det Norske Kjøkken må defineres av NKL for at innsatsen skal være målrettet og virkningsfull.

NKL, med sin bredde og spisskompetanse, må være grunnfjellet i organisasjonens visjon DET NORSKE KJØKKEN. Det er helt essensielt at vi får og tar eierskap til visjonen. NKLs medlemmer er de fremste ambassadørene og må være synlige og aktive i sitt nærmiljø.

NKL må i fellesskap utvikle en universal verktøykasse og gode prosesser som gjør at hvert laug kan operere uavhengig av hverandre. Ressurshefter/maler utarbeides der det er hensiktsmessig.

NKLs foreninger må ha full frihet og fulle muligheter til å dyrke sine særegenheter i DET NORSKE KJØKKEN, og koordinere og etterleve NKLs strategi- og handlingsplan i sin helhet.

Strategimålene, med beskrivelser av tiltak som utgjør NKLs handlingsplan, følger som en naturlig del av NKLs visjon og må etterleves av hele organisasjonen som en naturlig del av arbeidet i alle deler av NKL.

Forslag til endringer i strategi– og handlingsplanen må fremmes i forkant av NKLs landsmøter.

Det Norske Kjøkken

Gjennom økt kjennskap til Norsk matkultur skal Norske Kokkers Landsforening;

 • Være kulturbærere på alle arenaer i vår virksomhet.
 • Fremme norsk matkultur i samsvar med våre vedtekter og retningslinjer
 • Formidle og utvikle norsk mattradisjon slik at vi ivaretar arven vår for morgendagen
 • Inkludere matkulturer fra andre land og vise mangfold
 • Ta ansvar for å være en kulturformidler innen kokkefaget
 • Etablere en nasjonal merkeordning på linje med Smilefjes-ordningen, Nyt Norge og BKLFs merkeordning Håndverksbakeri

Prosjekter og aktiviteter for å fremme DET NORSKE KJØKKEN

 1. Merkedager i årskalenderen, som naturlig står i kontakt med DET NORSKE KJØKKEN
 2. Bærekraftig ressursbruk i alle foreningens prosjekter og aktiviteter
 3. Matsvinn – Kutt Matsvinn – Holdninger og kunnskaper om mat som ressurs
 4. Søke gammelt, skape nytt – tradisjon og nyskaping
 5. Merkeordningen Det Norske Kjøkken

Merkeordningen Det Norske Kjøkken

Merket kan tildeles bedrifter som søker og oppfyller følgende krav

 • Godkjent lærebedrift og har lærlinger på kontrakt
 • Har faglærte ansatte (%-andel?)
 • Benytter norske råvarer i sine menyer og drikkekart
 • Serverer mat med norsk eller nordisk tilknytning
 • Har medlemmer i NKL (og bidrar til NKLs aktiviteter)
 • (Kutt matsvinn?)

Merkeordningen DNK kan tilby

Kunnskap om og innen regionale og nasjonale mattradisjoner og tilsvarende kurspakker

Felles nasjonale aktiviteter i Det Norske Kjøkkens årshjul

Diplom og årlig tilsending av merket for DNK

Økt rekruttering til faget og til NKL

 • Rekruttering til faget

Rekruttering foregår gjennom hele kalenderåret, med ekstra fokus i 4. og 1. kvartal hvert år, frem mot søknadsfrist til VGS 1.mars

NKL vil publisere egenproduserte artikler, filmer og oppfordringer fra NKLs profilerte kokker og aktiviteter for å presentere kokkefaget i alle anledninger.

Gjennom hele kalenderåret er det viktig med en fremoverlent og aktiv delingskultur på digitale plattformer, for å nå ut med god informasjon om kokkefaget til så mange som mulig.

På nkl.no, våre FB-, Insta- og YC TIK-TOK-kontoer vil vi være tydelig fokusert på kokkefaget, vi legger opp til å bruke vår egen profil, Bli Kokk Nå! i sammenheng med rekruttering til utdanningen og faget.

NKL skal være aktiv bidragsyter til den nasjonale kampanjen smakdegfrem.no og restaurantogmatfag.no, og sammenføye dette med NKLs publiseringer.

NKL vil jobbe med egne aktiviteter hele året, hvor vi har økt rekruttering til kokkefaget som mål. NKLs egne rekrutteringsaktiviteter er:

 • Det Norske Kjøkken
 • MINI CHEFS
 • Kokkecampus
 • Kvinner i Kokkefaget
 • TINE Matcup
 • ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger
 • NM i kokkekunst og Community Catering hvert andre år
 • De Norske Kokkelandslagene

For økt oppmerksomhet og rekruttering til vg1 restaurant- og matfag er bred samhandling med andre organisasjoner og foreninger viktig. Å inkludere baker- og konditorfag i aktivitetene på Jåttå under ASKO Servering Norges Cup er et naturlig tiltak. På samme måte er tettere bånd mellom NKL og Servitørlauget naturlig i fremtiden, særlig med tanke på etablering av et servitørlandslag for deltagelse i IKA Culinary Olympics sammen med De Norske Kokkelandslagene.

 • Young Chef, rekruttering og bevaring av unge medlemmer til NKL

Et nasjonalt program for rekruttering av nye medlemmer i YC-alder for å skape motivasjon og inspirasjon blant eksisterende medlemmer etableres.

Programmet skal bestå av 3 til 4 kurs pr år med «ferdig sydde pakker, klar til bruk» som kan gjennomføres i alle NKLs foreninger eller regioner. Aktivitetene arrangeres av Det Norske Kjøkken og gjennomføres av NKLs medlemmer eller partnere eksklusivt for YC og NKLs medlemmer i regionen.

NKL ønsker å samle engasjerte YC-medlemmer til nasjonale samlinger, med deltagelse og veiledning fra YC-ambassadørene og YC-mentor fra Landsstyret.

 • Årshjul for NKLs rekrutteringsaktiviteter

NKL vil jobbe med egne aktiviteter, for å konsolidere og videreutvikle NKLs rikholdige program for rekruttering til kokkefaget, samt å ta del i felles aktiviteter som sorterer under den nasjonale kampanjen for rekruttering til restaurant- og matfag.

 • NKL-skolen

NKL-skolen gir NKL og foreningene en verktøykasse med opplæringsverktøy, styringsdokumenter, aktivitetsideer og -kilder som benyttes for å gi en enhetlig skolering av nye og eksisterende medlemmer. NKL-skolen benyttes også som støtte for drift av og oppslagsverk for NKLs foreninger. NKL-skolen skal bidra til at medlemmene opplever NKL som en profesjonell og enhetlig organisasjon, og dermed bevare interessen for å fortsette medlemskapet i NKL.

De Norske Kokkelandslagene

De Norske Kokkelandslagene er NKLs faglige spydspiss.

NKL skal ha fokus på profesjonell og bærekraftig drift av tre landslag

 • Det Norske Kokkelandslaget
 • Det Norske Kokkelandslaget Junior
 • Det Norske Kokkelandslaget Community Catering

De Norske Kokkelandslagene skal delta i Culinary World Cup og Ika Culinary Olympics. De Norske kokkelandslagenes driftsmodell er at en manager med egnet erfaring og kompetanse, leder de tre lagene i deres utvikling, forberedelser og gjennomføring av mesterskap

NKL og De Norske Kokkelandslagene mål er alltid en topplassering i neste mesterskap, og ambisjonen er å vinne. Mål og ambisjoner utarbeides for hvert av de tre landslagene.

Kraften til å ta NKL videre med NKLs partnerprogram

NKLs partnerprogram støtter og muliggjør NKLs formål og aktivitet ved finansiering og bidrag til faglig innhold, utvikling og omdømme. NKL tilbyr faglig nettverk med både bredde- og spisskompetanse, samhandling med De Norske Kokkelandslagene og medlemmene for øvrig. Vi kan derfor tilby ulike nivåer av kompetanseheving og utvikling til våre samarbeidspartnere.

NKLs medlemsnettverk har en geografisk spredning som er unik for ulike prosjekter i samarbeid med våre partnere. De har en enorm mulighet til å få promotert sine produkter og sine budskap.

NKL-partnernes bredde av produkter og tjenester utfyller hverandre til beste for NKL. Partnerne opplever eksklusivitet på sitt produkt- eller tjenesteområde, og et profesjonelt og nyttig samarbeid med NKL.

NKL søker alltid å utvide partnerprogrammet med partnere som deler NKLs verdier og satsing på kokkfaget. NKL ønsker å utvide verdien av partnerprogrammet med kr 1 500 000,-, for i fremtiden å øke sin handlingsfrihet. Et uttalt mål er kr 1 500 000,-. innen 1.1.2025.

«Task force»

For å avlaste De Norske Kokkelandslagene i gjenytelser av partneravtaler eller andre attraktive oppdrag og eventer under NKLs partnerprogram, opprettes en gruppe bestående av NKL medlemmer som skal bidra til å sikre trygg gjennomføring av slike ytelser, sammen med De Norske Kokkelandslagene.

Gruppen ledes av et medlem med tidligere bakgrunn fra De Norske Kokkelandslagene.