Tilbake

 

Norge skal innen 2030 være en matnasjon og regjeringen har lagt fram en strategiplan for oppnåelse. Her skulle Norske Kokkers Landsforening vært en foretrukket samarbeidsorganisasjon. Vår bredde er unik, og det faglige spektret er enormt. Det er viktig at Norske Kokkers Landsforening bidrar til arbeidet med å styrke identiteten til «Matnasjonen Norge»

Tekst: Norske Kokkers Landsforening | Landsstyret

Styret i Norske Kokkers Landsforening vil først og fremst berømme utvalget som har skrevet en detaljert og grundig rapport. Landsstyrets medlem Merethe Lundberg, samt NKL Rogaland medlem Frode Selvaag har vært aktive i utvalget og det er en fantastisk jobb som er gjort.

Rapporten viser tydelig at det vil være et enormt behov for fagpersoner i hele spekteret som vår bransje representerer. Den avdekker også at kravene til kompetanse vil bli høyere og at det mer enn noen gang er viktig å satse på videreutdanning og faglig oppdatering. Dette gjelder arbeidstakerne, men i stor grad også utdanningspersonell i grunnskolen som underviser  i Mat og Helse, karriereveiledere og lærere på videregående. Vi har også store problemer med å utdanne egen befolkning og dette vil øke behovet for utenlandsk arbeidskraft betraktelig i fremtiden hvis ikke dette endres

Bransjens karriereveier og utdanningsvalg omtales også som uoversiktlige og det fryktes at mange ikke tør å satse på grunn av usikre fremtidsutsikter. Dette på tross av at rapporten bekrefter bransjens ufortjent dårlige rykte og at mulighetene innenfor sektoren er mange og allsidige. Viktig informasjon og kommunikasjon om fagene som bransjen representerer mangler hos rådgivere og karriereveiledere. Mange blir oppfordret til å søke RM hvis ungdommen har for dårlige karakterer til å komme inn på andre linjer eller dersom de har spesielle behov. Faglig sterke elever frarådes å søke RM. Vårt fag kan ikke være en fyllplass for de usikre og umotiverte elevene og det er viktig at vi som forening bidrar til å bedre omtalen og øke attraktiviteten til RM. Foreldrenes påvirkning er ofte avgjørende for elevene og bransjen har et stort ansvar for å bidra til en realistisk fremstilling av faget. Rapporten understreker også at de som velger RM ofte opplever mestring og glede i faget mat og helse på ungdomsskolen. Dette viser hvor viktig det er for oss å starte rekrutteringen så tidlig i læreløpet som mulig. Kapittel 4 i rapporten sier ganske mye om dette og er i den grad i tråd med vår egen Strategi- og handlingsplan. Langsiktige og fremtidsrettede kampanjer med stort nedslagsfelt er viktig og må starte tidlig. Kanskje skulle samarbeidet mellom NKL og andre aktører bedres, eksempelvis Ungt Entreprenørskap som allerede er en sterk bidragsyter inn i ungdomsskolen.

Rapporten viser også at det er stor uklarhet om hvor ansvaret for rekruttering til faget ligger og at de ulike aktørene mener at andre har det største ansvaret. Rapporten sier tydelig at Opplæringskontorene burde ha en stor del av ansvaret og kommer med en rekke anbefalinger som er verdt å merke seg. Nasjonal læreplassgaranti er et godt grep som vi i NKL burde fremsnakke og støtte. Det vil være en stor fordel å få flyttet læringen fra VG3 og over i bedrifter gjennom læreplasser. Dette vil både gi bedre læring for kandidatene, samt gi skolene bedre kapasitet til oppfølging av elever som går VG1 og VG2. Vi burde også ha en sentral rolle inn i faglig råds arbeid med å skifte navn på utdanningsprogrammet. NKL har i flere år ønsket en landsdekkende plattform for fagprøver. Dette støtter utvalget i sin rapport og de er også klare på at kompetansen på fagopplæring i fylkeskommunen må økes.

Skolene er dessverre langt på etterskudd når det gjelder det lovpålagte kompetansemålet på beskjedne 30 studiepoeng til lærerne i faget mat og helse. Dette kompetansekravet burde vært enda høyere og er avgjørende for å sikre elevene gode opplevelser i de svært få timene faget har i læreplanen. En av anbefalingene er også å gjøre mat og helse til trekkfag for eksamen og dette mener vi bør unngås. Selv om tiltaket vil tvinge skolene til å øke fokus og kompetanse på lærere og veiledere, samt bedre standarden på undervisningen, vil det også medføre økt press elevene. Det er viktig at mat og helse er et mestringsfag som skaper gode måltidsopplevelser og bidrar til økt bevissthet og kunnskap om kosthold og ernæring.

Dette er en grundig og gjennomarbeidet rapport som vil være et viktig verktøy for NKL i videre rekrutteringsarbeid. Vi anbefaler alle å lese rapporten og håper flere ser nytte i informasjonen og anbefalingene som blir gitt.